Закриваща публична презентация по проект № BG05M9OP001-1.003-0772-С02