Позиция на БУЛАТОМ за основни проекти в електроенергетиката на България