Позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)