Пощенска банка предлага потребителски кредит с възможност за овърдрафт без лихва за първата година