Подписване на платежни документи в клоновете на Пощенска банка вече става с дигитален подпис