ОПТИМ-АЛ с презентация на Европейската транспортна конференция