Нови възможности за заетост в "Глобал Метрикс" ЕООД по процедура BG05M9OP001-1.003, “Ново работно място 2015“