Мнемоника в помощ на бизнеса във връзка с изискванията на МИС 2