Медокеми Лимитид насочва инвестиции към Централна Европа; Data3s печели основната поръчка за ИТ