„Градус“ АД представя информация за изпълнението на инвестиционната си програма