"Глобал Метрикс" ЕООД реализира нови възможности за заетост по процедура BG05M9OP001-1.003 “Ново работно място 2015“