GEFCO придобива Chronotruck за дигитализация на следващо ниво за товародатели и превозвачи