Добивът на суровини е от основно значение за индустриалния ренесанс на Европа