Британската Бизнес Академия “Investors In People” бе открита в България