БАТ се ангажира да постигне нулеви нетни емисии до 2050 г.