Новини на агенция

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
18 Февруари 2022 Еврика 3М ЕООД

На 09 февруари 2022 г. от 11:30 ч. и на 16 февруари 2022 г. от 13:00 ч. , в сградата на Община Белослав, с адрес гр. Белослав, ул.„Цар Симеон Велики” №23, бяха проведени „Публични консултации“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

Пубични консултации в изпълнение на проект BG05M9OP001-1.122-0001-C01 "Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила"
7 Октомври 2021 Еврика 3М ЕООД

На 06 октомври 2021 г. от 10:00 до 16:00 ч. в сградата на Народно читалище "Съзнание - 1926" гр. Белослав, ул."Св.Св.Кирил и Методий" 7, бе проведена „Публична консултация“, в изпълнение на проект на Община Белослав „Подобряване на достъпа до заетост и качеството на работната сила“, финансиран по силата на АДБФП BG05M9OP001-1.122-0001-C01, по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. чрез Водено от общностите местно развитие, по процедура BG05M9OP001-1.122 МИГ Аврен – Белослав, мярка 19.2/1.1-1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост.

"Непознатите културно-исторически богатства на Варна"
30 Юни 2021 Еврика 3М ЕООД

Сдружение „Култура и туризъм на Българския Североизток“ Ви кани да посетите създадения от нас дигитален туристически маршрут  www.nepoznata-varna.com