Новини на агенция

АПОЛОН-95 ЕООД организира успешно втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж“
15 Юли 2019 Аполон-95 ЕООД

На 10.07.2019г. от 13:30 ч. на адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов“ № 5 - „АПОЛОН-95” ЕООД организира втори информационен ден по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж”, ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0123-C01, изпълняван по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия” по ОПИК 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР и от националния бюджет на Република България.

АПОЛОН-95 ЕООД организира втори информационен ден
2 Юли 2019 Аполон-95 ЕООД

АПОЛОН-95 ЕООД организира втори информационен ден за представяне на постигнатите резултати по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „АПОЛОН – 95“ ЕООД за постигане на устойчив растеж“ BG16RFOP002-3.002-0123-C01