Новини на агенция

Интересни теми, дискусии и лектори на 5-дневния младежки обмен на Фондация Българска Памет

Фондация “Българска Памет” (Р. България) в партньорство със Сдружение за Македонско-Българско приятелство (гр. Битоля, Република Северна Македония) и „Община на българите в АТО Гагаузия“, Република Молдова успешно осъществиха проект „Насърчаване на критичното мислене, инициативност и споделяне на фундаменталните ценности сред младите, чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции“,  съфинансиран от Фондация Българска Памет по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”.

ФБП насърчава критичното мислене и младите хора чрез развитие на медийна грамотност, дигитални и граждански компетенции

Проектът си поставя, като основна цел, чрез методите на неформалното образование, да развие у 60 младежи от България, Р.С. Македония и Молдова специфични дигитални, медийни, социални и граждански компетенции като възможности за насърчаване на тяхното критично мислене и инициативност с оглед ефективно предаване на фундаментални обществени ценности.

Започна форумът на ФБП ,,Уменията и професиите на бъдещето – гледната точка на младите за по-добро образование и заетост“

Основна цел на проекта е да се повлияе на образователната политика и политиката за заетост, имащи отношение към младите, чрез провеждане на структурен диалог за уменията и професиите на бъдещето, насочен към по-добрата им образователна и кариерна ориентация.

Успешен финал на обмена за насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог

Днес успешно приключи 5-дневния обмен в рамките на проект „Насърчаване на младежкото включване, междукултурния и междурелигиозния диалог, споделените ценности на свобода, толерантност и зачитане на човешките права в контекста на преодоляване на радикализацията и престъпления от омраза“.

Младежи от България, Северна Македония и Албания се обучават как да преодоляват радикализацията и престъпленията от омраза

Проектът си поставя за основна цел чрез методите на неформалното образование да развие у 60 младежи на възраст 15-24 г. социални и граждански компетенции, необходими на младите хора за предаване на общите фундаментални обществени ценности.

Успешен финал на младежкия обмен за развитие на дигитални умения с младежи от България, Македония и Сърбия

Проект по програма "Еразъм +" повишава нивото на заетост сред младите хора като ги учи уверено и критично да използват технологиите на информационното общество за работа, свободно време и комуникация.

Фондация "Българска памет" повишава нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения

Фондация "Българска памет" реализира проект „Повишаване нивото на заетост сред младите хора чрез развитие на дигитални умения“, който е финансиран по програма „Еразъм +“