PRAVNA KANTORA BG.

PRAVNA KANTORA BG.

PRAVNA KANTORA BG.-Изкупуване и Прехвърляне на фирми АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,юридически проблеми,Предстоящи производства по несъстоятелност.

Предлагаме услуги в следните области на правото-Бизнес, корпоративно и търговско право.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас!

Покупко-Продажба ЕООД ООД Прехвърляне Дружественият дял-Търговски Закон.

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Осигуряваме нов собственик /Правоприемник/ на проблемната фирма,Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството.

Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

PRAVNA KANTORA BG.

Свържете се с нас по всяко време,
включително и през почивните дни.

С предварително уговорена среща на Телефони: 0892918797