Българска стопанска камара

Българска стопанска камара

БСК е единствената българска бизнес организация, член на BUSINESSEUROPE – организация на европейския бизнес от конфедеративен тип, чрез която представлява интересите на българските фирми и работодатели на европейско ниво.

Камарата участва активно в работата на Международната организация на работодателите (IOE), Международната организация на труда (ILO), Европейския икономически и социален комитет (EESC) и Форума на работодателските организации от Югоизточна Европа (SEEEF). БСК е сред учредителите на Съюза на черноморските и каспийски конфедерации на предприемачите (UBCCE).

БСК има подписани договори за сътрудничество с над 70 национални работодателски и бизнес организации от най-развитите страни в Европа, Азия, Америка и Африка.

Камарата участва активно в системата за социален диалог на национално и международно ниво, където отстоява интересите на българския бизнес при промяната на нормативната уредба и административните практики.
Членуващите в БСК браншови организации са страна по всички действащи секторни колективни трудови договори и споразумения.

Съвременният облик на БСК се определя до голяма степен от маниера на работа, сериозния потенциал от специалисти, с който разполага, и разнообразието от услуги, който предлага на своите членове.
БСК работи активно по актуални проблеми на икономиката, като провокира обществена дискусия по съответните теми и, в дух на конструктивност, предлага възможни решения:

Камарата е водещата организация на бизнеса, която участва в разработването на екологичното законодателство, вкл. в сферата на управление на отпадъците и промените в климата.

БСК първа обърна внимание върху проблема с тежката фирмена и междуфирмена задлъжнялост и от 2002 г. досега представя годишни анализи по темата.

Камарата активно работи за реформа на инфраструктурата и енергийната система на страната, за намаляване на административния натиск върху бизнеса чрез редуциране на регулаторните режими, за намаляване дела на сивата икономика, както и за преодоляване на сериозните проблеми в пенсионно-осигурителната и здравно – осигурителната система.

По идея на БСК и с активното участие на нейните експерти:
- бе въведено използването на електронен подпис в България;
- беше създадена Българската фондова борса;
- бяха отменени или смекчени множество регулаторни режими;
- бе инициирана връзката на касовите апарати със системата на НАП,
- стана възможно плащането на такси и данъци чрез POS-терминали, а не само по банков път;
- беше създаден Търговският регистър и др. важни за успешното развитие на бизнеса институции
и много други.

През 20-те тежки години на политико-икономически преход Българската стопанска камара се утвърди като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика, запазвайки своята партийна неангажираност и водейки се единствено от принципите за национално отговорно поведение, компетентност и коректност.