Юнит Комфорт

Юнит Комфорт

Доставка и монтаж на пречиствателни станции за отпадъчни води, резервоари с обем до 210 000 л., каломаслоуловители, мазниноуловители, системи за дъждовна вода и др.Съоръженията са произведени от полиетилен с ниска плътност и не налага укрепване на изкопа с бетон.