Фондация SOS Предприемачи

Фондация SOS Предприемачи

Фондация SOS Предприемачи е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, учредена за осъществяване на общественополезна дейност, насочена към развитие и утвърждаване на гражданското общество.

Нашата основна цел е насърчаване и развитие на предприемаческия дух и частната инициатива в България.