Фондация "Сийдър"

Фондация "Сийдър"

Фондация „Сийдър“ е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която допринася за положителната промяна в живота на над 3000 деца и младежи в риск, управлява 9 социални услуги и полага индивидуални грижи за над 100 деца с тежки увреждания, както и лишени от родителска грижа. “Сийдър” подкрепя и семействата на младежи с интелектуални затруднения. Организацията активно работи за промяна на държавните политики за деца, лишени от родителска грижа и хората с увреждания и е сред водещите участници в деинституционализацията.

За да осъществява дейността си, „Сийдър“ разчита на държавно финансиране, но и на
средства от благотворителни кампании и събития, които спомагат и за популяризиране нуждите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи към тях.
Всяка година организацията реализира 6-7 събития и поне 4 кампании.

Организацията управлява изключително ефективно финансовите си приходи и едва под 10 % от тях отиват за административни разходи. Всички останали средства се изразходват в директна грижа за децата и младежите в центровете, управлявани от фондацията.